ഒരു ദിവസം 1000 പേര്‍ മാത്രം, ശബരിമല ദര്‍ശനം വിദഗ്ധ സമിതി നിര്‍ദേശം സമര്‍പ്പിച്ചു

സ്വലേ